INFORMATIEMEMORANDUM
DOWNLOAD HIER
6.0INFORMATIEMEMORANDUM2 [3A].pdf.pdf (115.23KB)
INFORMATIEMEMORANDUM
DOWNLOAD HIER
6.0INFORMATIEMEMORANDUM2 [3A].pdf.pdf (115.23KB)

Hoe werkt de Commanditaire Vennootschap

DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP Erfgoed Selectie I  is de CV die door de Stichting tot Behoud van Erfgoederen  in oprichting is om in eerste instantie Onroerende goederen aan te kopen. De Stichting tot Behoud van Erfgoederen is de beherend vennoot van de CV  en wordt bestuurd door een (oud) Register Accountant. 

 • Er worden maximaal 50 certificaten uitgegeven aan  Commanditaire vennoten ieder groot EUR.100.000,- In totaal derhalve maximaal Eur 5 miljoen

 • U kunt inschrijven op een heel, een half of een kwart certificaat waardoor deelname mogelijk is van af Eur.25.000,-

 • De geinvesteerde gelden worden direct  gestort op de derden rekening van Schut van Os  Notarissen te Amsterdam .

 • De Notaris zal de gelden eerst dan vrijgeven nadat de commanditaire vennoten eerste recht van hypotheek hebben gekregen op het aangekochte registergoed.

 • De geinvesteerde gelden worden in volgorde van binnenkomst gebruikt om de aankoop van de eerste projecten te financieren.

 • Gelden zullen alleen dan door de Notaris worden vrijgegeven  indien er een beedigd taxatierapport beschikbaar is waaruit blijkt dat  de waarde van het object ten minste gelijk is aan de investering .

 • Voor andere investeringen zoals management, accountants kosten, verbouwingen etc. is de toestemming van de vergadering van Commanditaire vennoten vereist, met uitzondering van lopende kosten tot maximaal 15% van het geinvesteerde bedrag.

 • Wij streven naar een aanvangs dividend rendement van 7.6 %

 • Zodra er een project is aangekocht wordt direct aangevangen met de herbestemmingsplannen en benodigde vergunningen. Wanneer dat compleet is wordt het object door verkocht aan een nieuwe CV of ontwikkelaar, waarna de appartementen verkocht worden.  De Transactiewinst bepaald het uiteindelijke effectieve rendement.

 • De looptijd zal maximaal 60 maanden bedragen.

 • Naar verwachting zullen in deze CV 3 projecten van gemiddeld Eur. 1.5 mio worden aangekocht.

 • zie ook CORPORATE GOVERNANCE  en COMPLIANCE

Aanvullende informatie:


WINSTBEREKENING EN RENDEMENTSOVERZICHT SENIOREN WOONFONDS I CV

Algemeen:


De Commanditaire Vennootschap Senioren woonfonds I is een verzamelfonds. In dit fonds worden in eerste instantie objecten ingekocht en ‘van de markt gehaald’ zodat daarna in alle rust kan worden aangevangen met de herbestemming en ontwikkeling van een aangekocht object tot senioren appartementen geheel. Het senioren woonfonds I zal dus zelf geen verdere verbouwingen op zich nemen.


Zodra de herbestemming gereed is en de vergunningen er zijn dan zal het complete project worden door verkocht aan een opvolgende CV bijvoorbeeld Senioren Woonfonds CV II of III enzovoorts.

De prijs voor de doorverkoop wordt al bepaald bij aankoop van het object door De eerste CV.

Het senioren woonfonds I CV is dus een pure projectontwikkeling onderneming, waarbij de opbrengsten bij aankoop al min of meer vast staan.


Voorbeeld:

Het Senioren Woonfonds I  koopt object 1* aan voor Eur. 1.100.000,- K.K. de taxatie waarde van het pand ligt op 1.5 miljoen Euro. De CV zoekt hiervoor dus ca 12 participanten die ieder een certificaat van Eur 100.000,- nemen. De CV zal na herbestemming het object doorverkopen aan de CV II. De waarde is markt en situatie afhankelijk doch de CV I stelt als ondergrens dat het object met minimaal EUR 380.000 winst binnen 1 jaar moet worden verkocht. Dit zou derhalve rond de 1.5 miljoen liggen ofwel de taxatie waarde.


Rendement:


Uitgaande van 50 participanten in de Senioren woonfonds I CV zou de winst derhalve door 50 moeten worden gedeeld en neerkomen op 7.6%.


Dit percentage kan door diverse omstandigheden positief worden beïnvloed:


ten eerste indien blijkt dat een hogere verkoopwaarde gerealiseerd kan worden, hetzij aan derden, hetzij aan de opvolgende CV zal dit het winstpercentage verhogen.


We gaan nu uit van 50 participanten in het  het Senioren Woonfonds I. Stel dat er slechts bijvoorbeeld 25 participanten hebben ingeschreven op het moment dat de transactiewinst wordt behaald, zal die winst niet door 50 worden gedeeld doch slechts door 25. Dit zou een verdubbeling van het rendement betekenen. We gaan hier echter niet van uit daar het fonds naar verwachting snel zal worden volgeschreven en er meerdere objecten zullen worden aangekocht. Het is echter niet ondenkbaar.


Zekerheid:


Een   participant die voor Eur.100.000,- intekent, zal slechts een depot storting van 15% bij de notaris doen. De notaris zal de participant eerst dan verzoeken het restant te voldoen, nadat hij voldoende inschrijvingen heeft ontvangen om op een eerste object het volledig recht van 1 e hypotheek te kunnen vestigen. In het geval van het bovenstaande voorbeeld zal dit dus het geval zijn nadat er zich 12 participanten hebben aangemeld. De depot storting kan deels worden aangewend voor lopende kosten voor het fonds, doch naderhand volledig onder de hypothecaire zekerheid vallen.


Los van bovenstaande participaties biedt De Stichting tot Behoud van Erfgoederen thans aan een beperkt aantal relaties de mogelijkheid te participeren in de pre-launch funding tot een maximum bedrag van EUR 50.000,- Hierop wordt door het verhoogde risicoprofiel een rendement geboden van 11%. Deze extra funding is nodig omdat wij momenteel een aantal zeer interessante objecten kunnen aankopen, waardoor wij onze marketing inspanningen willen versnellen om de intekening te kunnen versnellen.

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan vernemen wij dat graag van u en kunnen u het verzoek tot deelname in het start up kapitaal van de stichting.


* details van de objecten zijn beschikbaar na ondertekening van een NDA


 

Configureer deze downloadwidgetUw geinvesteerde bedrag mag als veilig gezien worden. De panden worden scherp aangekocht en het is onwaarschijnlijk dat de markt verder daalt. Mochten de verwachtingen tegevallen kan dat risico's inhouden voor de rendementsverwachtingen. Niet voor de investering op zich, die is immers - behoudens de 15% fee's en startup kosten- volledig gedekt door 1e hypothecaire zekerheid.